• דירוגים עדכניים של הבנק הבינלאומי

  דירוגים עדכניים של הבנק הבינלאומי

  מידרוג:
  הערכת איתנות פיננסית של הבנק (aa2.il (BCA    
  פיקדונות לזמן ארוך ואג"ח Aaa.il אופק: יציב
  כתבי התחייבות נדחים (הון משני תחתון) Aa1.il אופק: יציב
  שטרי הון נדחים (הון משני עליון) (Aa2.il (hyb אופק:יציב
  כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון חוזי לספיגת הפסדים (Aa3.il (hyb) (CoCo אופק: יציב
  פיקדונות לזמן קצר P-1.il

  מעלות - S&P:
  דירוג(י) המנפיק טווח ארוך ilAAA /  Stable
  חוב נחות מורחב כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון ספיגת הפסדים -ilAA
  חוב נחות +ilAA

  מודי'ס:
  פקדונות מט"ח ומטבע מקומי לטווח ארוך A2
  תחזית דירוג "יציב"
  פקדונות זמן קצר  Prime-1