• הבנק הבינלאומי הוקם בשנת 1972 בהתאם להחלטת שר האוצר דאז פנחס ספיר. הבסיס העסקי לפעילות הבנק היה מיזוג פעילותם של שני בנקים – הבנק לייצוא והבנק לסחר חוץ בע"מ שבבעלותו היה בנק משכנתאות וחסכונות בע"מ (ששמו שונה לבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות בע"מ).

  בשנת 1976 רכש הבנק את השליטה בבנק ישראלי לתעשיה בע"מ ששמו שונה ב-1985 לבנק הבינלאומי למימון התעשיה בע"מ שמוזג עם הבנק הבינלאומי בדצמבר 1994.

  בשנת 1977 הוקם בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ (להלן - "פאג"י") בבעלות משותפת של הבנק (65%) והסתדרות פועלי אגודת ישראל בארץ ישראל (35%). בשנת 2010 השלים הבנק את רכישת כל יתרת המניות של פאג"י המוחזקת בידי כל בעלי המניות האחרים. בשנת 2010 השלים הבנק את רכישת כל יתרת המניות של פאג"י המוחזקת בידי כל בעלי המניות האחרים. בשנת 2015 מוזג פאג"י עם הבנק הבינלאומי, תוך שימור המותג פאג"י- מותג מוביל בתחומו.

  בשנת 1978 רכש הבנק את השליטה בבנק למלאכה בע"מ שעסקיו, כולל סניפיו, מוזגו בעסקי הבנק הבינלאומי ועובדיו נקלטו על ידי הבנק. 

  בשנת 1981 הוקמה בלונדון פיבי-לונדון, חברה בת בבעלות מלאה של הבנק הבינלאומי בעלת רישיון בנק באנגליה. פיבי- לונדון נמכרה בשנת 2014. בשנת 1984 הוקמה בשוויץ FIBI BANK (SWITZERLAND) LTD.- חברה-בת בבעלות מלאה, בעלת רשיון בנק בשוויץ. בשנת 2017 מכר הבנק הבינלאומי את עסקיה הבנקאיים של פיבי-שוויץ.

  בתחילת שנת 1983 רכש הבינלאומי למשכנתאות 50.5% מהשליטה והבעלות בבנק עצמאות.

  בסוף שנת 2005 רכש הבינלאומי למשכנתאות את יתרת האחזקות בבנק עצמאות ובתחילת שנת 2006 רכש הבנק את יתרת האחזקות בבינלאומי למשכנתאות.

  בשנת  2006 הבינלאומי למשכנתאות ובנק עצמאות מוזגו עם ולתוך הבנק הבינלאומי.

  בשנת 2000 רכש הבנק כ-20% בהון וכ-15% בזכויות ההצבעה בכרטיסי אשראי לישראל בע"מ (להלן - "כאל"). עקב רכישות נוספות של מניות כאל בשנים 2006 ו-2007 עלה שיעור אחזקותיו של הבנק בכאל ל-28.2% בהון ול-21.0% בזכויות הצבעה.

  בשנת 2004 רכש הבנק את מלוא האחזקות ביובנק בע"מ ובשנת 2015 מוזג יובנק עם הבנק הבינלאומי, תוך שמירת המותג יובנק- מותג מוביל בתחומו.

   

  בשנת 2006 רכש הבנק 68% מזכויות ההון ו-66% מזכויות ההצבעה בבנק אוצר החייל בע"מ, עקב רכישות נוספות בשנים 2010, 2012 ו-2014 עלה שיעור אחזקותיו של הבנק באוצר החייל ל-78.0% בהון ובזכויות ההצבעה. בשנת 2018 רכש הבינלאומי את כל יתרת המניות בבנק אוצר החייל ובשנת 2019 מוזג בנק אוצר החייל לבינלאומי תוך שימור המותג אוצר החייל על כל ערכיו והשרות הייחודי שהוא מעניק לאוכלוסיית כוחות הבטחון בישראל.

  בשנת 2008 רכש הבנק  51% מהון המניות המונפק והנפרע של בנק מסד בע"מ.

  בשנת 2010 ביצע הבנק איחוד הון המניות של הבנק הבינלאומי, באופן שכל חמש מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. של הבנק אוחדו למניה רגילה אחת בת 0.05 ש"ח של הבנק, והחל מיום 20 בספטמבר 2010 נסחרות רק מניות רגילות בנות 0.05 ש"ח ע.נ. של הבנק.

  בשנת 2008 רכש הבנק מבנק הפועלים 51% מהון המניות המונפק והנפרע של בנק מסד בע"מ.

  בשנת 2010 ביצע הבנק איחוד הון המניות של הבנק הבינלאומי, באופן שכל חמש מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. של הבנק אוחדו למניה רגילה אחת בת 0.05 ש"ח של הבנק, והחל מיום 20 בספטמבר 2010 נסחרות רק מניות רגילות בנות 0.05 ש"ח ע.נ. של הבנק.
   
  בשנת 2015 החליט הבנק על מיזוגם של פאג"י ויובנק לתוך הבינלאומי תוך שמור המותגים פאג"י ויובנק – מותגים המובילים בתחומם.

  בשנת 2014 מכר הבינלאומי את פיבי לונדון, ובשנת 2017 מכר הבנק את פיבי שוויץ.

  בשנת 2019 מוזג בנק אוצר החייל לבינלאומי תוך שימור המותג אוצר החייל על כל ערכיו והשרות הייחודי שהוא מעניק לאוכלוסיית כוחות הבטחון בישראל.