האמור לעיל כפוף לתנאי השימוש באתר ולהערות המופיעות במסך הכניסה לנושא בנקאות ישירה.
כל ההטבות הן ביחס לתעריפון, כפי שמפרסם מעת לעת הבנק הבינלאומי הראשון ("התעריפון") - "עסק קטן", "תאגיד"- בהתאם לסיווג הלקוח לעניין חיוב בעמלות. הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, והן תיגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת לעיל. מובהר כי אם צוינו בתעריפון הוצאות נוספות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תיגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת לעיל. היה סכום העמלה לאחר ההטבה גבוה מסכום העמלה לאותה פעולה עפ"י התעריפון, או מסכומה עפ"י הסדר עמלות שיש ללקוח עם הסניף, תיגבה עמלה בסכום הנמוך מביניהם. אין כפל הטבות. הבנק רשאי לשנות/לבטל הטבות בכל עת.
"אין כפל מבצעים/הטבות" .

 

Complementary Content
${loading}