• להלן הדו"חות השנתיים לציבור על טיפול בתלונות:

    מידע משלים אודות הטיפול בתלונות הציבור מופיע בסקירת פניות הציבור של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל