• מחשבון לחישוב החזר חודשי 

  המחשבון מאפשר ביצוע סימולציות של תמהילים שונים של הלוואות בטווחי זמן שונים, לצורך קבלת אומדן על השפעת שינויים בתמהיל על סכום ההחזר החודשי הראשון,
  על סכום ההחזר החודשי הגבוה ביותר הצפוי על פי התחזית ועל סך הסכום הצפוי החזוי שישולם עד לסוף תקופת ההלוואה. 
  המחשבון יציג גם את "הריבית הכוללת החזויה" בתמהילים השונים.
   

  לתשומת הלב, התחזיות נגזרות משוק ההון בהתאם למציאות הכלכלית בעת גיבושן ובהתאם להוראות ב"י

  מס' הבהרות טרם השימוש במחשבון: 

  • אין בשימוש במחשבון זה ובביצוע סימולציות כדי ליצור התחייבות כלשהי מטעם הבנק להענקת הלוואה ו/או להבטחת שיעורי ריבית. 
  • במחשבון זה ניתן לבצע סימולציות של חישוב החזר חודשי והסכום הכולל שישולם עד תום תקופת ההלוואה בהתאם לנתונים שהוזנו. 
   תקופת ההלוואה, שיעור הריבית וסכום ההחזר החודשי המוצגים במחשבון זה הנם לצורך המחשה והדמיה בלבד. 
   למידע בנושא מסלולי ההלוואה הקיימים, לרבות תקופת ההלוואה בכל מסלול ומנגנוני חישוב הריבית וההצמדה עבור כל מסלול, הקש כאן 
  • המחשבון מאפשר ביצוע סימולציות של תמהילים שונים לפי בחירתך.
   לנוחותך, להלן מס' סלים המוצעים בהתאם להנחיית בנק ישראל: 

   

  חלקה בסל שם ההלוואה* חלקה בסל שם ההלוואה* חלקה בסל שם ההלוואה*  
          100% קבועה לא צמודה סל אחיד 1
  1/3 משתנה צמודה, כל 5 שנים על בסיס אג"ח ממשלתי 1/3 משתנה פריים 1/3 קבועה לא צמודה סל אחיד 2
      1/2 משתנה פריים 1/2 קבועה לא צמודה סל אחיד 3

   

  • אישור והרכב ההלוואות בפועל יהיה בכפוף להנחיות בנק ישראל ולאישור הבנק.
  • שיעור הריבית המוצג הינו שיעור ריבית שנתית נומינלית.
  • בהלוואות בריבית משתנה שיעור הריבית עשוי להשתנות במהלך תקופת ההלוואה, דבר שעשוי לשנות את סכום ההחזר בפועל.  שיעור הריבית השנתית הוא שיעור הריבית השנתית הנקובה הנומינלית הנגזר מעקרונות שינוי הריבית באחוזים.
  • הצגת ההחזר החודשי אינה כוללת הפרשי הצמדה/שער ותשלומים נלווים.
  • בתשלומי קרן וריבית המחשבון מבוסס על שיטת החזר "שפיצר".
  • הלוואת "בולט/גישור" (בלון) - הלוואה אשר לפי תנאי ההחזר שלה יתרת ההלוואה מוחזרת במלואה בתום התקופה. במסלול זה, החישוב מתבסס על תשלומי ריבית שוטפים ופירעון הקרן בתום תקופה יחד עם תשלום הריבית האחרון.
  • "הלוואת גרייס" (משולבת) - הלוואה אשר תנאי ההחזר שלה כוללים תקופת דחייה של החזר ההלוואה, כאשר בתום תקופת הדחייה ההלוואה משולמת כסדרה  (בתקופה הראשונה כפי שתיקבע בהסכם ההלוואה, משולמים תשלומי ריבית וביתרת התקופה משולמים תשלומי קרן וריבית על פי שיטת החזר "שפיצר"). במסלול זה, סכום ההחזר הראשון המוצג במחשבון להלן, הינו ההחזר הראשון בפועל, המורכב מתשלום ריבית (והצמדות) בלבד.
   בנוסף, יוצג גם סכום החזר בגין קרן + ריבית הצפוי בתום התקופה הראשונה
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
  להגשת בקשה למשכנתא לחץ כאן