חשבון חבר בן/בת זוג

חשבון "חבר" בן/בת זוג בבנק הבינלאומי, מעניק תנאים מיוחדים לבני/בנות הזוג של עמיתי "חבר" אשר מנהלים חשבון בבנק. חשבון זה מעניק הטבות מיוחדות במגוון נושאים בנקאיים.

הטבות בניהול חשבון עו"ש במטבע ישראלי

פטור מעמלות פעולה ע"י פקיד (1)

 • פטור מהפקדת מזומן
 • פטור ממשיכת מזומן
 • פטור מהפקה ומסירת תדפיס לבקשת לקוח
 • פטור מהעברה או הפקדה לחשבון אחר
 • פטור מפדיון שיק (כולל משיכה בשיק עצמי)
 • פטור מהפקדת שיק (כולל קבוצת שיקים - עד 20 שיקים)
 • פטור מתשלום שובר
 • פטור מעמלת פריטת מזומן (עד 10,000 ש"ח)

 

פטור מעמלות ערוץ ישיר (1)

 • פטור ממשיכת מזומן במכשיר אוטומטי
 • פטור מחיוב בכרטיסי אשראי
 • פטור מהפקדת מזומן
 • פטור מזיכוי חשבון באמצעות מסלקה
 • פטור מהעברה או הפקדה לחשבון אחר
 • פטור מתשלום שובר 
 • פטור משאילתת מידע בכל נושא 
 • פטור מהפקדת שיק - לרבות באמצעות תיבת שירות (לכל קבוצת שיקים - עד 20 שיקים)
 • פטור ממשיכת שיק
 • פטור מחיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע

פטור מעמלת השלמה למינימום בעו"ש מט"י ישראלי (1)

מסגרת משיכת יתר בריבית מעולה !

מסגרת משיכת יתר בגובה המשכורת המועברת לחשבון (ועד ל- 30,000 ש"ח) בריבית 2.5%+P !

מסגרת משיכת יתר משנית(2), המשלימה את המסגרת הראשית לעד פי 3 מסך המשכורות המופקדות בחשבון (ובלבד שהמסגרת הכוללת בחשבון לא תעלה על 100,000 ש"ח).

הלוואות "עו"ש פלוס"

הלוואה לתקופה של עד 12 חודשים, בריבית פריים בלבד!(3)

(סכום ההלוואה הינו בגובה סך כל המשכורות המועברות לחשבון מדי חודש, אך לא יותר מ 33,000 ש"ח)

 

ויש עוד הטבות

 • פטור מעמלת הפקדת שיקים דחוייים
 • עמלת חליפין במט"ח - פטור מלא מעמלת חליפין לרכישת מט"ח במזומן לנסיעה לחו"ל בסכומים בין 500 $ ל- 10,000 $
 • 50% הנחה בעמלת פתיחת תיק משכנתא 
 • פטור מעמלת הקצאה אשראי 

 

(1) מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש.

(2) הריבית למסגרת המשנית תיקבע בהתאם לתנאי הבנק, ובכל מקרה לא תעלה על P+6.7% . 

(3) מוגבל להלוואה אחת בחשבון, אף אם נוצלה שלא במלוא הסכום.

כללי: תוקף ההצעה עד לשינוייה/ביטולה ע"י הבנק. השירותים והמוצרים המפורטים לעיל כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר הבנק www.bankotsar.co.il , וכן להסדרים הנהוגים בבנק. אין כפל הטבות וההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד.
חשבון חבר בן/בת זוג: ההצטרפות למבצע כפופה לשיקול דעת הבנק בלבד. הטבות המועדון מותנות בעמידה בפועל בתנאים ובתבחינים שונים כמפורט בטופסי ההצטרפות. ההטבות  יינתנו לבן/בת זוג של לקוח המנהל חשבון "חבר" בבנק, הפותח חשבון עו"ש ליחידים, (פרטי לא עסקי) ומותנות בכך שיופקדו בו במהלך 36 חודשים משכורות חודשיות בסך 4,000 ₪ ומעלה. אחת ל- 3 שנים יהא על הלקוח להמציא מחדש אישור בדבר קיום חשבון "חבר" של בן/בת הזוג שהינו עמית "חבר", על מנת שניתן יהיה להזרים את סיווג המועדון ל- 3 שנים נוספות.
"משכורת": סך המשכורות החודשיות, לרבות קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי: זקנה, שארים (13101-08-4) נכויות- נכות, ניידות, נפגעי עבודה, שיקום, סיעוד, אסירי ציון (0697-08-3) הבטחת הכנסה (13110-08-5) איבה – מ. הביטחון (15690-10-0) נכות (14354-10-4) פנסיה רוסיה (37249-2) וקצבאות ממשרד הביטחון: נכות (4090) אלמנות
ומשפחות שכולות (79322) (של כל השותפים בחשבון) המופקדות לחשבון באמצעות מס"ב (מרכז סליקה בנקאי בע"מ). מובהר כי משכורת חייל/ת בסדיר או במסגרת שירות לאומי אינן בגדר משכורת. הפקדת משכורת כאמור שלא באמצעות מס"ב טעונה אישור הבנק מראש.
הטבות בעמלות: כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון"). הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, הן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת. מובהר כי אם צויינו בתעריפון הוצאות נוספות/עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.
אשראי: פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי ואין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, בומקרה של משכנתא, גם בהתאם לנהלים למתן הלוואות לשיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

ריבית פריים (P) -  "ריבית בסיסית" הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מפעם לפעם, בהתאם להתפתחויות במשק ובשוק האשראי, ומפורסמת ע"י הבנק. ריבית הפריים נכון ל 15.04.2022 עומדת על 1.85%.

ההטבה הינה חד פעמית, אף אם נוצלה שלא במלוא הסכום.
תנאי הלוואה אלה אינם מיועדים להלוואה המשמשת לפירעון של הלוואה קיימת בחשבון.