דו"חות כספיים 2024

רבעון 1

רווח נקי של 569 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2024, התשואה להון - 18.7%.

 פקדונות הציבור גדלו ב - 2.9% ביחס לסוף שנת 2023 וב - 13.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

 תיק נכסי הלקוחות צמח ב - 7.2% ביחס לסוף שנת 2023 וב - 23.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והגיע לכ - 720 מיליארד ש"ח.

 ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק גדל בשיעור של 13.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, יחס הון עצמי רובד 1 - 11.78% ויחס כיסוי הנזילות - 161%.

 דירקטוריון הבנק החליט על חלוקת דיבידנד בשיעור של 40% מהרווח הנקי ברבעון.

להאזנה לשיחת הועידה>