תנאי שימוש אפליקציה

תנאי שימוש אפליקציה

הסכם רישיון שימוש באפליקציה
עודכן לאחרונה: 04 בינואר 2021

גרסת מערכת 5.11.6
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (להלן "הבנק" או "אנו") מברכים אותך ("המשתמש/ת/ים" או "את/ה") על שבחרת להשתמש באפליקציית הבינלאומי, אשר נועדה לאפשר למשתמשים לקבל מידע כללי אודות הבנק, מוצריו ושירותיו ("התוכן") וכן לצורך קבלת שירותים בנקאיים באמצעות קווי תקשורת ככל שביקשת את השירות, עבור אילו מחשבונותיך המתנהלים בבנק ("השירותים הבנקאיים") באמצעות מכשיר נייד הנתמך במערכות הפעלה של apple (ios) או של אנדרואיד ("המכשיר הנייד"), והכול כפי שיוסבר בהמשך ("האפליקציה)".
1. הסכמה לתנאי ההסכם
אנא קרא/י בעיון: בעצם התקנת האפליקציה, השימוש בתוכן ו/או בשירותים הבנקאיים ו/או באמצעות סימון "v" בתיבה המיועדת לכך בתחתית הסכם רישיון השימוש באפליקציה ("ההסכם"), הינך מאשר/ת כי ניתנה לך האפשרות לעיין בתנאי ההסכם וכי הינך מסכימ/ה לכל התנאים המפורטים בו.
לתשומת לבך, השימוש באפליקציה כפוף גם לתנאי השימוש בפורטל האינטרנט של הבנק (להלן: "הפורטל"), אשר יחולו בשינויים המחויבים.
כמו-כן, השימוש באפליקציה לצורך קבלת השירותים הבנקאיים, ככל שרלוונטי עבורך, כפוף לתנאים הקבועים במסמכים אותם אישרת, לרבות הבקשה לקבלת שירותים בנקאיים באמצעות קווי תקשורת ("מסמכי הבנק"), ומסמכים אלה יגברו במקרה של סתירה בין האמור בהם לבין האמור בתנאי ההסכם.
אם אינך מסכימ/ה לאי אילו מתנאי ההסכם, לרבות תנאי השימוש בפורטל האינטרנט ויתר מסמכי הבנק, הנך מחויב/ת, באופן מיידי, להסיר ולמחוק את האפליקציה מהמכשיר הנייד שברשותך ואינך רשאי/ת לעשות כל שימוש באפליקציה, בתוכן ו/או בשירותים הבנקאיים, בכל אופן שהוא.
2. תנאי הרישיון
בכפוף לעמידתך בתנאי ההסכם, הבנק מעניק לך בזאת רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, בלתי עביר ובלתי ניתן להמחאה ו/או להענקת רישיונות משנה, בלתי-מסחרי, ואשר ניתן לביטול באופן מלא בכל עת, להשתמש באפליקציה, בתוכן ו/או בשירותים הבנקאיים על גבי מכשיר נייד שבבעלותך או בשליטתך ("הרישיון"). אין בתנאי הרישיון בכדי להעביר אליך כל זכות באפליקציה או בקשר אליה, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בה בהתאם לתנאי ההסכם.
השימוש באפליקציה, בתוכן ו/או בשירותים הבנקאיים כפוף גם לעמידתך בתנאי השימוש הרלוונטיים למכשיר הנייד שברשותך.
3. למי מותר להשתמש באפליקציה
על מנת להשתמש באפליקציה, אין צורך בביצוע רישום כלשהו ו/או פתיחת חשבון. עם זאת, על מנת להשתמש בשירותים הבנקאיים, יש ראשית למלא ולהגיש את מסמכי ההצטרפות לשירות האינטרנט בחשבון המבוקש, כחלק ממסמכי הבנק. לאחר אישור הצטרפותך לשירות האינטרנט בחשבון, יימסר לך שם משתמש וסיסמא באמצעותם תוכל/י להיכנס גם לאפליקציה ולקבל את המידע, התוכן והשירותים הבנקאיים עבורך ("פרטי ההזדהות באפליקציה"). 
יחד עם זאת, הבנק יהא רשאי, בכל עת, לחסום את גישתך לאפליקציה, לתוכן ו/או לשירותים הבנקאיים, כולם או חלקם, באופן זמני או לצמיתות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את הוראות ההסכם (לרבות תנאי השימוש בפורטל) או את הוראות הדין או משיקולים הקשורים לאבטחת מידע ולניהול סיכונים, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות הבנק על פי כל דין החל.
ביכולתך להפסיק את השימוש באפליקציה על-ידי הסרת האפליקציה מהמכשיר הנייד שברשותך.
4. אילו שימושים אסורים באפליקציה
אינך רשאי/ת (בין בעצמך ובין על-ידי מי מטעמך): (א) להשתמש באפליקציה, בתוכן ו/או בשירותים הבנקאיים לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, ו/או בלתי-מורשית ולעשות בה כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר ביחס למטרות שלהן נועדה האפליקציה; (ב) להשתמש באפליקציה, בתוכן ו/או בשירותים הבנקאיים למטרות מסחריות או שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של הבנק בכתב ומראש; (ג) לפגוע או לשבש את פעולת האפליקציה או השרתים והרשתות המאחסנים אותה; (ד) לעקוף את כל האמצעים בהם משתמש הבנק על מנת להגן על פרטיות המשתמשים; (ה) ליצור סביבת דפדפן או לתחם (frame) או ליצור העתק (mirror) או לבצע קישור עמוק (deep linking) לכל חלק מהאפליקציה, התוכן ו/או השירותים הבנקאיים ללא הרשאה מפורשת של הבנק בכתב ומראש; (ו) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האפליקציה ("crawlers", "automated data mining tools" וכו'); (ז) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאפליקציה, כל וירוס, "תולעת" (worm), סוס טרויאני, באג, רוגלה  (spyware), נוזקה (malware), או כל קוד מחשב, קובץ, יישום או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות האפליקציה; ו/או (ו) להפר אי אלו מתנאי ההסכם 
5.  הגישה לאפליקציה
האפליקציה מאפשרת לך, במידה והצטרפת לשירות האינטרנט ותבקש/י זאת, לצפות ביתרתך העדכנית ובשווי תיק ניירות הערך שבחשבונך מיד עם הכניסה לאפליקציה , וזאת מבלי צורך להזדהות באמצעות הזנה של פרטי ההזדהות באפליקציה בכל פעם מחדש. בכל שלב תוכל/י לבטל את השירות על ידי ביטול הבחירה במסך הרלוונטי באפליקציה, והכול בכפוף לאמור בתנאי שירות "נתונים בקליק" לפרטים אודות המידע בו ניתן לצפות באמצעות השירות ניתן להיכנס דף ההסבר על שירותי הסלולר.
הבנק רשאי לאפשר מעת לעת כניסה לאפליקציה באמצעות אמצעי זיהוי שונים או נוספים ובכפוף לתנאים שייקבעו על ידו.
6. האפליקציה, הפורטל, התוכן והשירותים הבנקאיים
באפליקציה ו/או בפורטל ("השירות המקוון") תוכל/י לעיין בתוכן הכולל מידע בנוגע לבנק, מחלקותיו וסניפיו, וכמו-כן בתוכן שיווקי, לרבות מבצעים, הטבות, הנחות, ופרטים כלליים בדבר מוצרים ושירותים המוצעים על ידו ("התוכן"), ליצור עם הבנק קשר בנושאים שונים, לרבות לצורך פתיחת חשבון בבנק, וכן במידה והינך לקוח/ת השירותים הבנקאיים, לקבל את השירותים הספציפיים אודות חשבונותיך המתנהלים בבנק ושעבורם נתבקש השירות, לרבות קבלת מידע, מתן הוראות לבנק וביצוע פעולות שונות ("השירותים הבנקאיים").
מובהר כי לצורך תנאי השימוש, השירותים הבנקאיים כוללים גם מידע שלא בקשור לחשבון בבנק, כגון מידע בנוגע לחשבונות בקופ"ג, ככל שהבנק יאפשר קבלת מידע אודותם.
שימ/י לב:
התוכן המוצג בשירות המקוון נועד לצרכי מידע כללי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת, המלצה או הצעה לרכישה, החזקה או מכירה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים ו/או נכסים פנסיוניים כלשהם או כל מוצר בנקאי אחר והוא אינו מהווה הצעה, שידול, הכוונה, או ייעוץ לביצוע עסקאות ו/או למתן אשראי ו/או ייעוץ להשקעות ו/או ייעוץ פנסיוני. התוכן הוא כללי בלבד ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש/ת בקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ ע"י יועץ השקעות מורשה ו/או יועץ פנסיוני מורשה, המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות הייחודיים של המשתמש, לצורך ביצוע עסקאות ספציפיות. השימוש בביטויים כגון "החזק", "מכור", "קנה", "הזדמנות" וכיוצ"ב אינו מהווה המלצה לביצוע פעולה כלשהי אלא הינו תיאור כללי בלבד. אין לראות בתוכן כהצעה להתקשרות עם הבנק או לכריתת חוזה או הזמנה להצעה כאמור, ו/או כמצג לצורך עריכת עסקה. הבנק אינו מתחייב כי פעולה בהתאם לתוכן המוצג בשירות המקוון ו/או בהסתמך עליו תניב תשואה מסוימת או מינימאלית ויתכן כי השקעה בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסיים ו/או בנכסים הפנסיוניים המוצגים בתוכן, ככל שמוצגים, יכול שתהיה השקעה הכרוכה בסיכונים מיוחדים. הבנק לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם כתוצאה משימוש בתוכן. התוכן אינו משקף את מכלול השירותים או המוצרים המוצעים בבנק, אין להסתמך עליו ככזה ואין לראות בהצגתו בשירות המקוון משום הסכמה או התחייבות למתן שירות כלשהו. הדוגמאות המופיעות בתוכן הן תיאורטיות בלבד, ניתנות לצרכי הסבר והמחשה ואין להסתמך על הנתונים המופיעים בהן. רק המידע או הנתונים הרשומים בספרי הבנק ו/או במסמכי הבנק יחייב אותו.
המידע והנתונים הנכללים בתוכן, לרבות בסקירה או בניתוח של ניירות ערך ספציפיים, הינם על בסיס מידע גלוי ו/או ממקורות חיצוניים ואין לבנק כל אחריות לנכונותם, שלמותם ו/או אמיתותם. בשירות המקוון עשויים להופיע תכנים אודות מוצרים מובנים, אופציות וחוזים עתידיים של הבנק, אשר לגביהם הבנק רשאי לעסוק בשיווק, ורשאי להעדיף מוצרים אלו על פני מוצרים אחרים דומים.
הבנק מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים אשר התוכן עשוי לדון בהם. הבנק, לרבות חברות בשליטתו, נושאי המשרה בו, בעלי העניין בו, בעלי מניותיו וחברות בשליטתו, עוסק, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות. לפיכך, יתכן כי במהלך עיסוקיו כאמור הינו מחזיק ו/או יחזיק, ירכוש ו/או ימכור את ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסיים אליהם מתייחס ו/או יתייחס התוכן.
7. עמלות
הבנק שומר לעצמו את הזכות לגבות תשלום ו/או עמלה בגין השימוש באפליקציה, בשיעורים ובמועדים שיהיו קבועים בתעריפון הבנק, בכפוף לכל דין. על השירותים הבנקאיים יחולו עמלות והוצאות בהתאם לתעריפון הבנק. בנוסף, הנך מסכימ/ה ומאשר/ת כי את/ה עשוי/ה להיות מחויב/ת על ידי צדדים שלישיים עבור שימוש באינטרנט, חיבור לרשת ושימוש בחבילת .data
8. זכויות קניין רוחני
האפליקציה, התוכן והשירותים הבנקאיים, וכל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות להם, לרבות זכויות יוצרים וסימני המסחר (ביחד: "הקניין הרוחני") הם בבעלות הבנק ו/או נמסרו לו ברישיון ומוגנים על ידי דיני הקניין הרוחני בארץ ובעולם. כל זכות שלא הוקנתה לך במפורש על פי תנאי ההסכם תישמר בידי הבנק ונותני הרישיון שלו. אין להעתיק, להפיץ, לשנות, או לעשות יצירה נגזרת של כל תוכן הכפוף לזכויות הקניין הרוחני של הבנק, בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאי ההסכם ו/או על פי כל דין החל. אף הוראה בתנאי ההסכם לא מהווה ויתור על קניינו הרוחני של הבנק על פי כל דין.
9. זמינות האפליקציה, התוכן והשירותים הבנקאיים
זמינות ופונקציונאליות האפליקציה, התוכן והשירותים הבנקאיים תלויות בגורמים רבים, אשר אינם מצויים בשליטתו של הבנק, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלני משנה של הבנק או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן ושירותים סלולאריים). הבנק לא יהא אחראי לנזקים שנגרמו כתוצאה משיבוש או תקלה אשר אינם בשליטתו, ככל שעשה מאמץ סביר למנוע אותם.
10. מידע המתקבל מצדדים שלישיים
מידע ונתונים מסוימים המופיעים באפליקציה ו/או בפורטל הבנק מתקבלים מצדדים שלישיים ונמסרו לבנק על-ידם או מטעמם. מידע זה נמסר לך כמות שהוא (as is), ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהיא, באופן מפורש או מכללא. בין היתר, הנתונים המופיעים בפורטל בנוגע למשכנתאות לזכאים הם נתונים השייכים למשרד הבינוי והשיכון ו/או למדינת ישראל ומסופקים לצורך מידע כללי בלבד.
כמו-כן, תוכל/י למצוא בפורטל כלים שונים המתבססים על מידע זה כגון מחשבונים. מחשבונים אלה מוצעים לך מטעמי נוחות בלבד, השימוש בהם ובתוצאות החישובים שהופקו כתוצאה מהשימוש בהם אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ מטעם הבנק, ואין להתייחס לתוצאות החישובים כהתחייבות מצידו של הבנק לביצוע עסקה כלשהי.
הבנק אינו מתחייב כי המידע והנתונים המופיעים באפליקציה ואשר התקבלו מצדדים שלישיים כלשהם ו/או תוצאות החישובים שנתקבלו מהמחשבונים יהיו מדויקים ו/או חפים מטעויות, והבנק אינו ערב לנכונותם או מהימנותם של מידע ונתונים אלה.
11. סיכונים הקשורים לרשת האינטרנט ולרשת הסלולר
הבנק משקיע מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים הטמונים ברשת האינטרנט ובסלולר, ככל שההגנה מפניהם נתונה בידיו. עם זאת, אין ביכולתו ו/או בשליטתו של הבנק למנוע לחלוטין את חדירתן ופעולתן של תוכנות מזיקות וגורמים עוינים כגון וירוסים, "תולעים" (worms), סוסים טרויאניים, באגים, רוגלות (spywares), נוזקות (malwares),
או כל קודי מחשב, קבצים או תוכנות אחרות אשר עשויים לפגוע בפרטיותך, לצותת לתעבורת הרשת, לפרוץ למאגרי המידע של הבנק, לשרתים או למחשבים, להתחזות ליישום או לבנק, לבצע תרמיות והונאות מקוונות, להזיק או לחבל בפעילות האפליקציה, התוכן ו/או השירותים הבנקאיים. אנו מפצירים בך לקרוא בעיון את דף ההמלצות וההנחיות בנוגע לאבטחת המידע ולפעול לפי ההנחיות המפורטות בו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו של מי מהצדדים.
12. שינויים באפליקציה ובתנאי ההסכם
הבנק רשאי, מעת לעת, לבצע באפליקציה שינויים, לרבות הרחבות, גריעות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר וכן לעדכן את תנאי ההסכם, תנאי השימוש בפורטל ומדיניות הפרטיות. הבנק יודיע לך על שינויים מהותיים בדרך שיקבע הבנק (לרבות באמצעות הודעה במסך הבית של האפליקציה ו/או הפורטל, לפי העניין), בכפוף לכל דין. המשך שימושך באפליקציה, בתוכן ו/או בשירותים הבנקאיים יעיד על הסכמתך וקבלתך את תנאי ההסכם המעודכנים. 
במידה ואינך מסכימ/ה לתנאי ההסכם המעודכנים, עליך להימנע מהמשך השימוש באפליקציה, בתוכן ו/או בשירותים הבנקאיים.
13. תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי
האפליקציה עשויה להשתמש או לכלול תוכנות, קבצים ו/או רכיבים הכפופים לתנאי רישיונות לרבות רישיונות קוד פתוח של צדדים שלישיים ("רכיבי צד שלישי"). הינך רשאי/ת להשתמש ברכיבי צד שלישי כחלק מ-, או בהקשר עם האפליקציה אך ורק בכפוף לעמידתך בתנאי הרישיון החלים ו/או הנלווים לרכיבי צד שלישי הרלוונטיים. במקרה של סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאים אלו, תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי יגברו בנוגע לרכיבי צד שלישי אלו בלבד. תנאים אלה אינם חלים על כל רכיבי צד שלישי הנלווים ו/או הכלולים באפליקציה והבנק מסיר כל אחריות הקשורה בכך. את/ה מכיר/ה בכך שהבנק אינו היוצר, הבעלים או מעניק הרישיון של רכיבי צד שלישי, והבנק אינו מעניק כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר איכות, יכולות, תפעול, ביצוע או התאמתו של רכיב צד שלישי זה או אחר. 
14. כללי
(א) אין בתנאי הסכם זה כדי לגרוע מכל הסכמה אחרת בין הבנק לבינך ו/או כדי לשנותה, (ב) כל תביעה או הליך משפטי בקשר לאפליקציה, לתוכן ו/או לשימוש בהם יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל ויובאו לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואת/ה מסכימ/ה בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. הדין החל והסמכות לדון בכל תביעה או הליך משפטי בקשר לשירותים הבנקאיים ו/או השימוש בהם יהיו כאמור במסמכי הבנק, (ג) תנאי ההסכם אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי בנקאי-לקוח, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים, (ד) כל הוראה מהוראות הסכם זה אשר תימצא חסרת תוקף או בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה לא תפגע בתחולתן או בתוקפן של יתר הוראות הסכם זה.