מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש. המענק יינתן ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי (לא עסקי). הזכאות הינה למענק אחד גם אם 2 בעלי החשבון מהנדסים. הטבת מסגרת האשראי מיועדת ללקוחות חדשים ומתייחסת לשנה השנייה והשלישית של המבצע. הטבת פנקסי השיקים, בכפוף לכך שהזמנת פנקסי השיקים בוצעה באמצעות אתר הבינלאומי on-line (מותנה במנוי לשירות ובהרשאה מתאימה) לרבות באמצעות האפליקציה. מימוש ההטבה יהיה באמצעות הורדת קוד קופון באפליקציה הסלולרית או באתר ישראכרט שכתובתו www.isracard.co.il/ ההטבה בכרטיסי אשראי ותקופתה נקבעות ע"י חברות כרטיסי האשראי וכפופות להחלטתה, לרבות סוגי הכרטיסים להם תינתן ההטבה. הרכב ישועבד לטובת הבנק בעת שחרורו מהמכס. כמו כן, על הרוכש יהיה לבטח א הרכב בביטוח מקיף עם סעיף שעבוד לטובת הבנק.

כללי: תוקף ההצעה עד לשינוייה/ביטולה ע"י הבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי ההצעה/ההטבות או להפסיקן בכל עת. השירותים והמוצרים המפורטים לעיל כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר הבנק www.fibi.co.il , וכן להסדרים הנהוגים בבנק. אין כפל הטבות, וההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד.

מבצע הייטק - מהנדסים: ההצטרפות למבצע מותנית בצירוף החשבון לשירות דואר און-ליין. ההצטרפות למבצע כפופה לשיקול דעת הבנק בלבד. הטבות המבצע מותנות בעמידה בפועל בתנאים ובתבחינים שונים כמפורט בטופס ההצטרפות למבצע. אין כפל מבצעים ואין מעבר ממבצע למבצע. ההטבות יינתנו ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי (לא עסקי) ומותנות בכך שיופקדו בו, במהלך התקופה הרלוונטית לגבי כל אחת מההטבות, משכורות חודשיות בסך 5,000 ₪ ומעלה ו/או תיק השקעות )לא כולל נכסים פנסיונים כגון קופות גמל וקרנות השתלמות( בגובה של 75,000 ₪ ומעלה וכן בשימוש חודשי בסך 2,000 ₪ ומעלה בכרטיס אשראי שיונפק באמצעות הבינלאומי. הכל כמפורט בטופס ההצטרפות למבצע.

"משכורת" - סך המשכורות החודשיות (של כל השותפים בחשבון) בסכום הנקוב בטופס ההצטרפות, המופקדות לחשבון העו"ש באמצעות מס"ב (מרכז סליקה בנקאי בע"מ), או בדרך אחרת שתאושר מראש על ידי הבנק. מובהר כי משכורת חייל/ת בסדיר או במסגרת שירות לאומי אינה בגדר משכורת.

הטבות בעמלות: כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון"). הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, הן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת. מובהר כי אם צוינו בתעריפון הוצאות נוספות/ עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.

אשראי וכרטיסי אשראי: אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן המוצר ולמתן אשראי כלשהו. אשראי וכרטיסי אשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, ובמקרה של משכנתא גם בהתאם לנהלים ולמתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בגין ההלוואה לרכישת רכב, הרכב ישועבר לטובת הבנק בעת שחרורו מהמכס. כמו כן, על הרוכש יהיה לבטח את הרכב בביטוח מקיף עם סעיף שיעבוד לטובת הבנק. 

משכנתאות: הטבת ההחזר תינתן עבור הלוואה חדשה למשתכנים ולא עבור מחזור הלוואה קיימת בבנק. ההחזר הכספי יינתן באמצעות קיזוז מהתשלום התקופתי הראשון בגין החזר ההלוואה. במקרה של פירעון ההלוואה לפני תום 36 התשלומים הראשונים, סכום ההטבה יהיה חלקי בלבד כמפורט בתנאי המבצע ובמסמכי הבנק. ההטבה תינתן בהלוואות לדיור בלבד מכספי הבנק להלוואות של 300,000 ₪ ומעלה. ההטבה אינה חלה על הלוואות "גישור", "משולבת" ו- "בלון". ייעוץ השקעות /ייעוץ פנסיוני: הבנק רשאי לשנות את השירות המוצע או להפסיק להציעו בכל עת. כל השירותים הכרוכים בקבלת ייעוץ השקעות/ייעוץ פנסיוני מותנים, עפ"י דין, בחתימה על הסכם ייעוץ.

הטבות בני"ע: עם בחירה בהטבות לפי הצעה זו, הלקוח לא יהיה זכאי לכל הטבה אחרת בעמלות המפורטות בהצעה, גם אם הינו זכאי לה מתוקף השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה מסוימת או בכל אופן אחר שהוא, לרבות בתוקף הטבות פרטניות הקיימות לו.

בנקאות דיגיטלית: התנאים המלאים והמחייבים של כל אחד משירותי ה - on-line מפורטים במסמכי ההצטרפות ובאתר הבינלאומי on-line /באפליקציה הסלולרית. ההצטרפות לשירותים וביצוע פעולות הינם בכפוף לקריטריונים של הבנק וחתימה על הטפסים המתאימים. ביצוע פעולות באמצעים דיגיטליים הינו בהתאם לקיום הרשאה מתאימה בחשבון.

שירות פיבי: במסגרת השירות יינתנו הודעות/תזכורות/עצות לגבי אירועים מסוימים בחשבון, שייקבעו על ידי הבנק מעת לעת. מובהר כי השירות אינו מספק מעקב מלא ושוטף אחר החשבון. השירות אינו מהווה תחליף למעקב של הלקוח על חשבונו. ההודעות מיועדות לסייע ללקוח, הן אינן מהוות המלצה, ייעוץ או חוות דעת ועל הלקוח לבדוק ולשקול את יישומן לאור מכלול הנסיבות.

פריים (P):  "ריבית בסיסית"  הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מעת לעת ומפורסמת ע"י הבנק בסניפיו או באתר האינטרנט של הבנק  .www.fibi.co.i

 

Complementary Content
${loading}