ניהול משכנתא

פרעון מוקדם למשכנתא

על פי סעיף 13 לפקודת הבנקאות 1941, ניתן לפרוע הלוואה, שניתנה למטרת רכישת דירת מגורים או בשעבוד דירת מגורים (להלן: "הלוואה לדיור"), כולה או חלקה, בפירעון מוקדם בתנאי שסכומי הפירעון המוקדם החלקיים לא יפחתו מ- 10% מהסכום המקורי של ההלוואה או מיתרת ההלוואה (הגבוה מבין השניים), ובכפוף לתשלום עמלות פירעון מוקדם, כמפורט להלן.

פירעון הלוואות מכוונות (זכאות)  - פטור מתשלום עמלת פירעון מוקדם.

לדף הסבר בנושא פירעון מוקדם, לרבות עמלות פירעון מוקדם ומסירת הודעה מוקדמת על פירעון מוקדם, לחץ כאן

באפשרותכם להעביר לבנק הודעה מוקדמת על פירעון מוקדם באחת הדרכים הבאות:

 • למסור הודעה בכתב בסניף הבנק/ דלפק המשכנתאות
 • לשלוח לבנק הודעה בדואר (במקרה זה, יראו כמועד מתן ההודעה את מועד קבלת ההודעה בבנק, ובדואר רשום - שלושה ימים לאחר תאריך המשלוח), לכתובת: רח' יד חרוצים 13 תל אביב, ת.ד 29036, מיקוד 6770006
 • להעביר הודעה באמצעות פקסימיליה: (מס' הסניף) 03-5134
 • באמצעות פנייה טלפונית למוקד הבינלאומי קול 3533*
 • באמצעות ממשק "התכתבות עם בנקאי" באתר הבנק, לאחר תהליך הזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמה אישיים.

הקפאת תשלומי משכנתא

הקפאה יזומה – דחייה זמנית של תשלומי קרן בלבד 
 • באפשרותכם להגיש בקשה לדחייה זמנית (הקפאה) של תשלומי הקרן כך שבתקופת ההקפאה ההלוואה תחויב בתשלומי ריבית בלבד.
 • הקפאה זו, ככל שתאושר, תתבצע ללא דחיית מועד הפירעון הסופי של ההלוואה, באופן שהיתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה תיפרס מחדש לפי תנאי ההלוואה ובכלל זה תישא ריבית ו/או הפרשי הצמדה לפי תנאי ההלוואה.
   

הקפאה בנסיבות מיוחדות - דחייה זמנית של מלוא התשלום החודשי (קרן+ריבית) 

 • לבדיקת זכאותכם להקפאה בנסיבות מיוחדות אנו מזמינים אתכם לפנות למוקד המשכנתאות בטלפון 3533* או ליועץ המשכנתא בסניף
 • במידה והנכם זכאים להקפאה בנסיבות מיוחדות, ניתן יהיה לבצע את ההקפאה אם הנכם עונים על אחד מהקריטריונים הבאים:
א. אחד או יותר מהלווים סיים את עבודתו במהלך השנה שקדמה למועד הגשת בקשת הדחייה ומאז אינו עובד.
ב. אחד או יותר מהלווים חלה או נפצע ואינו כשיר לעבוד תקופה רצופה העולה על שלושה חודשים.
ג. הלווה ילדה, טרם חלפו שישה חודשים מיום הלידה והיא אינה עובדת.
 • במידה והנכם זכאים להקפאה בנסיבות מיוחדות ועונים על אחד הקריטריונים, תתבקשו, בין השאר, להגיש בקשה בכתב בצירוף המסמכים והאישורים המעידים על קיומו של האירוע שבגינו הגשתם את בקשתכם.
 • ההקפאה בנסיבות מיוחדות לא תעלה על 3 חודשים רצופים, לא יותר מפעם אחת ב 12 חודשים רצופים ולא יותר מ 3 פעמים במשך תקופת ההלוואה.
 • הקפאה זו תתבצע ללא דחיית מועד הפירעון הסופי של ההלוואה, באופן שהיתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה תיפרס מחדש לפי תנאי ההלוואה ובכלל זה תישא ריבית ו/או הפרשי הצמדה לפי תנאי ההלוואה.

לפרטים נוספים, אנו מזמינים אתכם לפנות למוקד המשכנתאות בטלפון 3533* או ליועץ המשכנתא בסניף.

מיחזור משכנתא

להתאים את המשכנתא לנסיבות החיים המשתנות
יש לכם משכנתא?
עם ההתקדמות בחיים, משתנות הנסיבות הסביבתיות והכלכליות.
בין אם השינויים כלכליים כמו ירידה בריבית הפריים או עליה במדד המחירים לצרכן או שינויים אישיים כמו המשפחה שגדלה או קידום בעבודה ועלייה בשכר, כל אלה מחייבים התנהלות כלכלית והיערכות פיננסית מתאימה.
התאמת המשכנתא לצרכים המשתנים נקראת מיחזור משכנתא.
כשאתם ממחזרים את המשכנתא, אתם לוקחים משכנתא חדשה, כזו שמתאימה לצרכים הנוכחיים שלכם ומסלקים את המשכנתא הקיימת, הישנה.

מה הם הרכיבים הצפויים להשתנות בתהליך המיחזור?

 • תנאי ההלוואה (ריביות, מועד שינוי הריבית, שיטת ההחזר וכו’)
 • משך תקופת ההלוואה
 • גובה ההחזר החודשי 


גם אם המשכנתא הקיימת מתנהלת בבנק אחר, תוכלו למחזר אותה בבנק הבינלאומי, בתנאים המתאימים לך.

אנחנו מזמינים אתכם לקבל סיוע אישי ומקצועי  בתכנון כלכלת הבית והמשפחה ובהתאמת השינויים בחייכם למצבכם הכלכלי.
נלווה אתכם לאורך כל הדרך, משלב התכנון עד לביצוע, תוך התאמה מדויקת לצרכים שלכם, עד סילוק המשכנתא הישנה לטובת החדשה, המעודכנת. 

המשכנתא שלכם בקבוצת הבנק הבינלאומי?

 להגשת בקשה למחזור משכנתא קיימת בבינלאומי, יש לפנות באמצעות קישור לטופס דיגיטלי המופיע במסך פירוט משכנתאות באתר הבנק, הנמצא בנתיב הבא:

לשונית "הלוואות ומשכנתאות", "משכנתאות", "פירוט משכנתאות" > "להגשת בקשה למחזור משכנתא" לאתר  הבנק, יש ללחוץ כאן

המשכנתא שלכם בבנק אחר? 

להגשת בקשה למיחזור משכנתא קיימת המתנהלת בבנק אחר, בתנאים המתאימים לך, יש ללחוץ כאן 

ניתן להגיש בקשה למחזור משכנתא גם בדרכים הבאות:

 • פנייה למוקד הבינלאומי Call במספר *3533
 • פנייה לאחד מסניפי הבנק 

לאיתור דלפקי המשכנתאות של הבינלאומי לחץ כאן

גרירת משכנתא

גרירת משכנתא הינה העברת שיעבוד מנכס אחד לנכס אחר (החלפת בטוחה), כאשר בסופו של תהליך מתבטל השעבוד בגין נכס קיים (משועבד) ונרשם שעבוד על נכס אחר, כביטחון לאותה ההלוואה. הגרירה מתבצעת, בדרך כלל, כאשר מוכרים דירה ישנה וקונים דירה חדשה ומעוניינים להישאר עם ההלוואה הקיימת בתנאים הקיימים.
תהליך גרירת המשכנתא, כולל מספר שלבים: הגשת הבקשה לגרירה ואישורה, רישום שעבוד על הנכס החדש ושחרור השעבוד הרובץ על הנכס הקיים. 
במקרים של גרירת כספי הלוואת זכאות, תנאי ההלוואה עשויים להשתנות במעבר מיישוב ליישוב, בהתאם להנחיות משרד הבינוי והשיכון.
לשם בחינת אפשרות לגרירת משכנתא וקבלת מידע נוסף ומסמכים נדרשים לגרירה, יש לפנות לסניף.

לרשימת סניפים לחץ כאן

ביצוע גרירה כרוך בתשלום עמלה, כמפורט בתעריפון הבנק

מסמכים נדרשים שיש להציג לסניף ע"מ לבחון אפשרות גרירת הלוואה בבנק:

רישום משכנתא בטאבו

לאחר אישור מתן ההלוואה, על הלווה למשכן (לשעבד) את הנכס הנרכש לטובת הבנק, ולהמציא לבנק העתק מאישור רישום השעבוד.
רישום משכנתא על הנכס אפשרי רק כאשר הבעלות על הנכס רשומה בטאבו ע"ש הלווה או ע"ש הערב עפ"י העניין. הרישום יתבצע ע"י הלקוח (או עוה"ד בא כוחו), מול משרדי רשם המקרקעין (טאבו) עפ"י שטר משכנתא הנמסר ללווה מהבנק.
 
לצורך הגשת בקשה להנפקת שטר משכנתא, יש לפנות באחד מהערוצים הבאים:
 • דלפק המשכתאות בסניף
 • דואר ישראל (כתובת: רח' יד חרוצים 13 תל אביב, ת.ד 29036, מיקוד 6770006)
 • פקס: (מס' הסניף) 03-5134
 • מוקד הבינלאומי קול 3533*
 • ממשק "התכתבות עם בנקאי" באתר הבנק, לאחר תהליך הזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמה אישיים.

מועד חיוב הוראת קבע ושינויו

מועד חיוב הוראת הקבע יכול לחול באחד מהמועדים הבאים, בהתאם לבחירת הלקוח: 01/10/15 בחודש.
 
במקרים בהם מועד חיוב הוראת הקבע חל ביום שאינו יום עסקים בנקאי, יידחה יום הפירעון כאמור ליום העסקים הבנקאי הראשון שלאחריו.
במקרה בו קיימות מס' הלוואות לאותם לווים – מועד חיוב הוראת הקבע יהיה אחיד בכל ההלוואות (הן לגבי הלוואות שבוצעו בעבר, הן לגבי הלוואות שבתהליך ביצוע, והן לגבי הלוואות שתבוצענה בעתיד).
בהתאם לתיקון חוק הבנקאות (שרות ללקוח) ניתנת ללקוחות אפשרות לשנות את מועד הפרעון בהלוואה , בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.
שינוי במועד החיוב יחול על כל חלקי ההלוואות בהלוואה ועל כל ההלוואות של הלווה.
שינוי במועד הפירעון כרוך בעמלה, כמפורט בתעריפון הבנק (העמלה תתוסף לתשלום החודשי הקרוב) וכן בהתחשבנות כספית חד- פעמית בגין הריבית, בשל הפער במספר הימים שבין מועד החיוב המקורי לבין מועד החיוב החדש. חשבון ההלוואה יחויב בסכום ההתחשבנות כאשר מועד החיוב החדש מאוחר יותר ממועד הפירעון המקורי, ויזוכה בסכום ההתחשבנות כאשר מועד הפירעון החדש מוקדם יותר ממועד הפירעון המקורי.
 
שינוי במועד החיוב מחייב חתימת כל הלווים על כתב תיקון להסכם ההלוואה. לצורך הגשת בקשה לשינוי מועד חיוב ולקבלת כתב תיקון לחתימה, יש לפנות באחד מהערוצים הבאים:
 • דלפק המשכנתאות בסניף
 • דואר ישראל (כתובת: רח' יד חרוצים 13 תל אביב, ת.ד 29036, מיקוד 6770006)
 • פקס: (מס' הסניף) 03-5134
 • מוקד הבינלאומי קול 3533*

 

לקבלת מידע נוסף בנושא זה, ניתן לפנות למוקד "הבינלאומי CALL".

לצפייה בתעריפון המלא, לחץ כאן
לצפיה בתעריפון משכנתאות, לחץ כאן
לצפייה בפרק הוצאות צד שלישי, לחץ כאן

חיוב על פי הרשאה

הלוואת המשכנתא משולמת באמצעות חיוב על פי הרשאה.

בעת מתן ההלוואה על הלקוח להמציא טופס הרשאה לחיוב חשבון ולוודא הקמת ההרשאה בחשבון לחיוב.

באפשרות הלקוח לשנות את החשבון לחיוב בכל עת, ובלבד שיציג לבנק אישור על הרשאה חדשה לחיוב חשבון.

החשבון החדש יחויב החל מהחודש העוקב למועד ביצוע השינוי (למעט מקרים בהם מועד ביצוע השינוי חל במהלכי סוף החודש במשכנתאות, או אז החשבון החדש יחויב בחודש שלאחר מכן).

להורדת טופס הרשאה לחיוב חשבון לחץ כאן

המידע באתר זה אינו מהווה חוות דעת, המלצה או הצעה למתן הלוואה כלשהי ואינו מהווה יעוץ. המידע הינו כללי ובעל תכנים שיווקיים ואין בו משום תחליף לתדריך ללווה ו/או לדפי הסבר הניתנים לכל אדם המבקש לברר תנאים לקבלת משכנתא ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ ע"י פקיד משכנתאות המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתמש לצורך ביצוע העסקה הספציפית .ההלוואות יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו ובהתאם לנהלי הבנק למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.  התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/ המוצר או להפסיק להציעם בכל עת. פריים הינה "הריבית הבסיסית" הנקבעת ע"י הבנק והמשתנה מעת לעת. 

באפשרותך לבקש בכל עת את הסרתך מרשימות שיווק אשראי, על ידי פנייה לסניפך, לרבות באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי.