הסכם למתן אשראי

למעט העמדה חד צדדית של מסגרת אשראי בידי התאגיד הבנקאי

הסכם למתן אשראי

הסכמים למתן הלוואות משכנתא